TT số 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ Y tế. Thông tư về việc Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT
TT số 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ Y tế. Thông tư về việc Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT
TT số 35/2016/TT-BYT
Các Tin Khác