TT số 32/2016/TT-BYT ngày 15/9/2016 của Bộ Y tế. Thông tư về việc Quy định việc chi trả các chi phí thực tế để đảm bảo chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
TT số 32/2016/TT-BYT ngày 15/9/2016 của Bộ Y tế. Thông tư về việc Quy định việc chi trả các chi phí thực tế để đảm bảo chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
TT số 32/2016/TT-BYT
Các Tin Khác