Đội Bảo Vệ Trật Tự An Ninh

1. Nhân sự:

Đội trưởng: CN. Trần Cư

                                                  

 Đội phó: CN Trần Hải Đường                                 Đội phó: Nguyễn Minh Tuấn

Hình tập thể Đội Bảo Vệ Trật Tự An Ninh

- Nhân sự: 81

- Đội Bảo vệ trật tự an ninh được thành lập vào ngày 07/5/2001 trực thuộc phòng Bảo vệ chính trị nội bộ Bệnh viện Chợ Rẫy. Đáp ứng nhu cầu chung của sự phát triển Bệnh viện đến ngày 01/10/2015 Giám đốc Bệnh viện ra Quyết định về việc kiện toàn Đội Bảo vệ trật tự an ninh thuộc phòng Bảo vệ chính trị nội bộ thành Đội Bảo vệ trật tự an ninh thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy.

2. Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn:

a) Chức năng:

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, kế hoạch công tác bảo vệ; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn đơn vị theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan Công an có thẩm quyền.

- Tổ chức thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ, biện pháp công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn đơn vị.

b) Nhiệm vụ:

- Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ của lực lượng Công an để phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy bảo vệ đơn vị; kịp thời đề xuất với Giám đốc biện pháp xử lý.

- Trực tiếp kiểm soát người ra vào đơn vị, khi xẩy ra các vụ việc có liên quan đến an ninh, trật tự và an toàn đơn vị; tổ chức bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản, cấp cứu nạn nhân, bắt người phạm tội quả tang và báo ngay cho cơ quan Công an địa phương.

- Thực hiện các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn trật tự công cộng.

- Làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đơn vị; xây dựng đơn vị an toàn.

- Phối hợp Công an địa phương xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng - chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong đơn vị.

- Thực hiện các quy định về quản lý công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại (nếu có).

- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bệnh viện, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho mọi. người, hưởng ứng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự an toàn trong đơn vị.

c) Quyền hạn:

- Kiểm tra đôn đốc cán bộ, viên chức, người lao động và các đơn vị trực thuộc Bệnh viện thực hiện các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự và nội quy bảo vệ đơn vị.

- Trong khi làm nhiệm vụ được quyền kiểm tra giấy tờ, hàng hóa, phương tiện ra vào đơn vị nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc vi phạm nội quy của đơn vị.

- Từ chối thực hiện các yêu cầu trái pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ bảo vệ và báo cáo cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Các Tin Khác
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn