Phòng Công nghệ thông tin

1. Nhân sự:

- Trưởng phòng:   ThS. KS. Lê Thanh Chương
- Phó phòng:         KS. Diệp Quang Sơn

- Cơ cấu tổ chức:

        01 Trưởng phòng; 01 Phó phòng

- Nhân sự:

  • 08 Kỹ sư CNTT
  • 02 CN CNTT
  • 01 Kỹ thuật viên

- Phòng Công nghệ thông tin được thành lập trên cơ sở Tổ CNTT thuộc Phòng Kế hoạch Tổng hợp từ ngày 15/07/2010.

2. Chức năng và nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, trình Ban Giám Đốc phê duyệt;

- Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các tổ chức thuộc đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt;

- Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của đơn vị cho cán bộ, viên chức của đơn vị;

- Quản lý, duy trì sự hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và các đơn vị có liên quan;

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của đơn vị;

- Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị.

Các Tin Khác
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn