Phòng Kế hoạch tổng hợp

1. Nhân sự:

Trưởng phòng: BS. CKII. Phạm Thanh Việt

- Phó phòng kiêm nhiệm:


BS. CKII.Trương Thế Hiệp
Phó khoa Cấp cứu

TS. BS. Châu Phú Thi
Phó khoa Ngoại lồng ngực

Tập thể phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

 - Tổng số nhân sự: 27

2. Chức năng - Nhiệm vụ:

    Phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

  • Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng
  • Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện
  • Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện

Nhiệm vụ:

- Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn bệnh viện hằng quý và hằng năm

- Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.

 

Chức năng:

- Phối hợp với Trung tâm Đào tạo-Chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

- Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên

- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

3. Thành tựu đạt được:

- Huân chương lao động hạng II

- Huân chương lao động hạng III

- Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ

- Bằng khen của Bộ Y tế

- Dang hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Bộ trưởng Bộ Y tế tặng

4. Định hướng phát triển:

- Nâng cao chất lượng hồ sơ bệnh án

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý chuyên môn, BHYT

- Cải cách thủ tục hành chính: đơn giản hóa các thủ tục xuất viện, cung cấp các giấy tờ cho người bệnh.


Các Tin Khác