Thông báo: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (gói suất ăn 2020-2021, gói bảo trì, gói lưu trữ) và Thông báo mời thầu - gói bảo trì

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

2. Thông báo mời thầu: Gói thầu cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống thiết bị mạng và hệ thống phòng máy chủ của Bệnh viện Chợ Rẫy

Các Tin Khác