Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông báo mời thầu 4 gói dịch vụ vệ sinh công nghiệp
1) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 4 gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2020-2021

2) Thông báo mời thầu – gói Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại khu vực 1 Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2020-2021

3) Thông báo mời thầu – gói Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại khu vực 2 Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2020-2021

4) Thông báo mời thầu – gói Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại khu vực 3 Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2020-2021

5) Thông báo mời thầu – gói Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại khu vực 4 Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2020-2021
Các Tin Khác