Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 1: Hóa chất: 69 mục thuộc dự án Lựa chọn nhà thầu cung cấp hóa chất lần 3 năm 2020 của Bệnh viện Chợ Rẫy
Nội dung Kết quả thầu gói 1: Hóa chất: 69 mục
Các Tin Khác