Quyết định 5329/QĐ-BVCR về việc phê duyệt lần 1 kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư y tế tiêu hao: 1226 mục thuộc dự án Lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế tiêu hao lần 1 năm 2020

Quyết định số 5329/QĐ-BVCR
Danh mục vật tư y tế tiêu hao trúng thầu theo tên:

Các Tin Khác