Niềm hạnh phúc của người thầy thuốc

Những người thầy thuốc vẫn ngày đêm căng mình, trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh, chữa bệnh cứu người và bảo vệ sức khỏe của người dân.
Niềm hạnh phúc lơn nhất, với họ, chính là được nhìn thấy bệnh nhân hồi phục và khỏe mạnh trở lại...


Các Tin Khác