Quyết định về tạm thời áp dụng mức thu tiền công phục vụ theo yêu cầu hoặc ngoài giờ đối với một số dịch vụ kỹ thuật khoa Chẩn đoán hình ảnh
QĐ số 2834/QĐ-BVCR về tạm thời áp dụng mức thu tiền công phục vụ theo yêu cầu hoặc ngoài giờ đối với một số dịch vụ kỹ thuật khoa Chẩn đoán hình ảnh
Các Tin Khác