Thư mời báo giá: Về việc chào giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: "Cung cấp các mặt hàng vật tư tiêu hao sử dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2021 - 2022 (mua sắm bổ sung)"
Thư mời báo giá: Về việc chào giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: "Cung cấp các mặt hàng vật tư tiêu hao sử dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2021 - 2022 (mua sắm bổ sung)"
Các Tin Khác