Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo liên tục 2017
Kế hoạch chương trình đào tạo liên tục, bổ túc kiến thức chuyên khoa tại BV Chợ Rẫy 2017

Các Tin Khác