Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận đào tạo liên tục (CME 04 giờ) cho đại biểu tham dự Hội nghị Khoa học thường niên BV Chợ Rẫy ngày 12/04/2018
Thông báo về việc cấp giấy CME cho đại biểu tham dự Hội nghị Khoa học thường niên BV Chợ Rẫy
Các Tin Khác