Thông báo chiêu sinh
Trung Tâm Đào tạo BVCR thông báo chiêu sinh 3 khoá học do Khoa Điều trị rối loạn nhịp phụ trách như sau (nội dung trong hình đính kèm). Đối với bác sĩ chưa có nhiệm sở thì không cần giấy giới thiệu của cơ quan.

Thông báo chiêu sinh

 

Trung Tâm Đào tạo BVCR thông báo chiêu sinh 3 khoá học do Khoa Điều trị rối loạn nhịp phụ trách như sau (nội dung trong hình đính kèm). Đối với bác sĩ chưa có nhiệm sở thì không cần giấy giới thiệu của cơ quan.

 

Các Tin Khac