Trong tháng 03/2018 Phòng Công tác Xã hội – Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận và chuyển giao đến địa chỉ cần giúp đỡ.
Danh sách tấm lòng vàng tháng 03/2018
Các Tin Khác