Ban Giám Đốc

Ban lãnh đạo:

Ông Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc bệnh viện,

Ông Trần Quyết Tiến - Phó giám đốc bệnh viện,

Ông Nguyễn Văn Khôi - Phó giám đốc bệnh viện,

Ông Trần Minh Trường - Phó giám đốc bệnh viện,

Bà Phạm Thị Ngọc Thảo - Phó giám đốc bệnh viện

 

 

Giám đốc

PGS.TS.Nguyễn Trường Sơn

             
                   
     Phó giám đốc
     PSG.TS.Trần Quyết Tiến  
    Phó giám đốc
GS.TS.Nguyễn Văn
Khôi
Phó giám đốc
  PGS.TS.Trần Minh Trường
Phó giám đốc
PGS.TS.Phạm Thị Ngọc Thảo  
 


                                                                  

                                           

                        

                                                                                

Các Tin Khác