Ban Giám Đốc

Ban lãnh đạo:

- Bác sĩ CKII Nguyễn Tri Thức - Giám đốc, Bí thư Đảng ủy

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ  Trần Quyết Tiến - Phó giám đốc

- Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Ngọc Thảo - Phó giám đốc

- Phó Giáo sư , Tiến sĩ  Trần Minh Trường - Phó giám đốc

 

 

 

Giám đốc
Bí thư Đảng ủy

BS.CKII. Nguyễn Tri Thức

 
   Phó giám đốc
     PGS.TS. Trần Quyết Tiến  
Phó giám đốc
  PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Thảo
Phó giám đốc
PGS.TS. Trần Minh Trường

 

                                                                   

                                           

                        

                                                                                

Các Tin Khác