Trong tháng 06/2018 Phòng Công tác Xã hội – Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận và chuyển giao đến địa chỉ cần giúp đỡ.
 Danh sách tấm lòng vàng tháng 06/2018
Các Tin Khác