Kết quả lựa chọn nhà thầu 2019

- Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp gói thầu "Mua máy giúp thở chức năng trung bình" từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Chợ Rẫy theo hình thức mua sắm trực tuyếp.

- Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp gói thầu "Mua sắm trang thiết bị y tế lần 2 năm 2019 bằng nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Chợ Rẫy" theo hình thức mua sắm trực tiếp.

- Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp gói thầu "Mua trang thiết bị y tế" bằng nguồn QPTHĐSN của Bệnh viện Chợ Rẫy.

- Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm trang thiết bị thực hiện Dự án Bệnh viện vệ tinh năm 2019".

* Công khai kết quả trúng thầu mua sắm trang thiết bị y tế

Các Tin Khác