Kết quả lựa chọn nhà thầu

- Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Gói số 01: Gói thầu thuốc Generic: 413 mục thuộc dự án Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc lần 3 năm 2020 của Bệnh viện Chợ Rẫy

- Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm trực tiếp vật tư y tế tiêu hao (bông băng gạc, phim): 39 mục thuộc dự án Lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế tiêu hao (bông băng gạc, phim) lần 8 năm 2020 của Bệnh viện Chợ Rẫy

- Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói 1: Vật tư y tế tiêu hao: 19 mục thuộc dự án Lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế tiêu hao lần 6 năm 2020 của Bệnh viện Chợ Rẫy

Các Tin Khác