Thông báo kết quả đấu thầu - Gói thầu XL-01: Cải tạo đường nội bộ, bổ sung tuyến ống thông tin đặt ngầm và mái che trong khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy
Nội dung thông báo (kèm Thông báo khởi công)
Các Tin Khác