Quyết định số 2972 - Tạm thời áp dụng định mức và mức thu dịch vụ Xét nghiệm HIT-IgG bằng phương pháp miễn dịch Elisa theo yêu cầu
Quyết định số 2972 - Tạm thời áp dụng định mức và mức thu dịch vụ Xét nghiệm HIT-IgG bằng phương pháp miễn dịch Elisa theo yêu cầu
Các Tin Khác