Sự hài lòng của người bệnh và thân nhân người bệnh là món quà vô giá dành cho tập thể nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy

Được sự đồng ý của tác giả, Bệnh viện Chợ Rẫy xin phép được đăng nội dung thư cảm ơn của thân nhân người bệnh đã gửi cho bệnh viện.

LỜI CẢM ƠN SÂU SẮC
𝑁𝑔𝑜́𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑒́𝑡 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑐ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑜̛̉ 𝐵𝑉. 𝑄𝑢𝑎 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 đ𝑒̂𝑚 𝑡𝑟𝑎̆𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̉, 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ ℎ𝑜̛𝑛 𝑛𝑒̂𝑛 𝑡𝑜̂𝑖 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡 𝑙𝑒̂𝑛 đ𝑎̂𝑦 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑚 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑡𝑎̂́𝑚 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑢̛̀ 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑜̛𝑛 𝑠𝑎̂𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎̃𝑖 𝑚𝑎̃𝑖 𝑔ℎ𝑖 𝑘ℎ𝑎̆́𝑐 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑜́𝑛 𝑛𝑜̛̣ 𝑎̂𝑛 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑎̀𝑦.
𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 ℎ𝑒̂́𝑡, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑥𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑦, 𝑏𝑎́𝑐 𝑠𝑖̃ 𝑜̛̉ 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑐𝑢̛́𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝐶𝑇𝑆𝑁 𝑐𝑢̉𝑎 𝐵𝑉 𝐶ℎ𝑜̛̣ 𝑟𝑎̂̃𝑦 đ𝑎̃ 𝑐𝑢̛́𝑢 𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑘𝑖̣𝑝 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑐ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑜̂̉𝑛 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑣𝑒̂̀ đ𝑎̂𝑦 đ𝑒̂̉ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣.
𝑁𝑜́𝑖 𝑣𝑒̂̀ đ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑢̃ 𝑦, 𝑏𝑎́𝑐 𝑠𝑖̃ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝐵𝑉 𝑛𝑎̀𝑦, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣ 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑚 𝑘𝑖́𝑐ℎ 𝑣𝑖̀ ℎ𝑜̣ đ𝑎̃ 𝑐𝑢̛́𝑢 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑡𝑜̂𝑖 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̉ 𝑠𝑢̛̣ 𝑎̂́𝑚 𝑎́𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖, 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑜́ 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑜̂́𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 07/6 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑐𝑎̉ 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑡𝑎̣𝑚 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑘𝑖̣𝑝 𝑛𝑜̣̂𝑝. 𝑉𝑎̀ 𝑛𝑔𝑎𝑦 đ𝑒̂𝑚 ℎ𝑜̂𝑚 đ𝑜́ 𝑐𝑜́ 𝑙𝑒̃ 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑟𝑜̂́𝑖 𝑙𝑜𝑎̣𝑛 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑜́ đ𝑎́𝑛ℎ 𝑔𝑢̣𝑐 𝑡𝑜̂𝑖 𝑏𝑜̛̉𝑖 đ𝑎̃ ℎ𝑎𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 đ𝑒̂𝑚 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑎̆𝑛, 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑛𝑔𝑢̉, 𝑎́𝑝 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑎̂𝑚 𝑙𝑦́ 𝑛𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑛𝑒̂̀, 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑚𝑒̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑜𝑎̀𝑖 𝑙𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑛𝑔𝑜̛𝑖 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑙𝑜 𝑐ℎ𝑜 𝑐ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑏𝑖̣ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑠𝑜̣ 𝑛𝑎̃𝑜 𝑙𝑎̣𝑖 𝑔𝑎̃𝑦 𝑐ℎ𝑎̂𝑛, 𝑛𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 đ𝑎̂̀𝑦 5 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 08/6 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑢𝑜̂𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑜 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑣𝑎̆́𝑡 𝑐ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑚𝑖𝑒̣̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑜̂𝑖, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐ℎ𝑎̣𝑦 đ𝑖 𝑔𝑜̣𝑖 𝑏𝑠 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑎𝑢 đ𝑜́ 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 1 𝑏𝑠 𝑡ℎ𝑎̆𝑚 𝑘ℎ𝑎́𝑚 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑢̛𝑎 𝑥𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑐𝑢̛́𝑢. 𝐿𝑢́𝑐 đ𝑜́ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̛𝑛 5 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑠𝑎́𝑛𝑔, 𝑠𝑎𝑢 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑜𝑎̣𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑎 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑣𝑖̣ 𝑏𝑠 đ𝑒̂́𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑚 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑏𝑎̉𝑜 𝑐𝑜̂ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑜̂𝑖, 𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑙𝑎̣𝑖 ℎ𝑜̉𝑖 𝑡𝑜̂𝑖 "𝑐𝑜́ 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔"? 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑙𝑢́𝑐 𝑟𝑜̛̀𝑖 đ𝑖 𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 𝑑𝑎̣̆𝑛 𝑐𝑜̂ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑎̂́𝑦 𝑙𝑎̀ "𝑘ℎ𝑖 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑥𝑜𝑛𝑔, 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑏𝑎̀ 𝑎̂́𝑦 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑏𝑎̀ 𝑎̂́𝑦 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑣𝑒̂̀ 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̀ 𝑎̂́𝑦 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑛𝑔𝑜̛𝑖, 𝑏𝑎̀ 𝑎̂́𝑦 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑡ℎ𝑜̂𝑖, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑜 đ𝑎̂𝑢"! 𝐶𝑜̂ 𝑏𝑒́ ℎ𝑜̉𝑖 𝑙𝑎̣𝑖 "𝑐𝑜̀𝑛 𝑐ℎ𝑎𝑖 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑒 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑠𝑎𝑜 𝑏𝑎́𝑐"? 𝑂̂𝑛𝑔 𝑎̂́𝑦 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑙𝑎̀ "𝑐𝑢̛́ 𝑔ℎ𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑜̂𝑖". 𝐷𝑎̂̃𝑢 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑜̂́ 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 đ𝑜́ 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑎̆́𝑛 𝑡𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑎̉. 𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑚 𝑘𝑖́𝑐ℎ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑎̂́𝑚 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 1 𝑣𝑖̣ 𝑏𝑠 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 ℎ𝑒̂̀ 𝑞𝑢𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡. 𝑂̂𝑛𝑔 𝑎̂́𝑦 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣ 𝑥𝑢̛́𝑛𝑔 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ " 𝐿𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑦 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑢̛̀ 𝑚𝑎̂̃𝑢".
𝑇𝑜̂𝑖 𝑦𝑒̂𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑣𝑖̀ đ𝑎̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑢̛́𝑢 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 𝑚𝑒̣̂𝑡 𝑞𝑢𝑎́ 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑎̣̂𝑦 𝑛𝑜̂̉𝑖. 𝑇𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̣𝑖 𝑙𝑜 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑜́ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑎̆𝑚 𝑘ℎ𝑎́𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢𝑜̂́𝑐 𝑚𝑒𝑛 𝑔𝑖̀ 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑣𝑖̀ 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑡𝑎̣𝑚 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 đ𝑜́𝑛𝑔.
𝑀𝑎̃𝑖 đ𝑒̂́𝑛 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̛𝑛 11 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑡𝑟𝑢̛𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒̂̉ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑡𝑜̛́𝑖, 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎́𝑛 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑏𝑎̣𝑐 𝑣𝑎̀ đ𝑜̀𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑜̂𝑖. 𝑇𝑜̂𝑖 𝑐𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̣𝑢, 𝑏𝑎̆́𝑡 𝑏𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑐𝑜𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 đ𝑢̛𝑎 𝑣𝑒̂̀ 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑜̂́ đ𝑒̂̉ 𝑥𝑒𝑚 𝑡𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑎̆𝑚 𝑘ℎ𝑎́𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢𝑜̂́𝑐 𝑚𝑒𝑛 đ𝑎̂̀𝑦 đ𝑢̉. 𝑇𝑜̂𝑖 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑘𝑖́𝑐ℎ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑢̛́𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑎́𝑖 𝐵𝑉 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑎̃ 𝑞𝑢𝑎́𝑛 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑞𝑢𝑦 𝑡𝑎̆́𝑐 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑥𝑢̛̉ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝐵𝑉 𝑛𝑎̀𝑦 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑦 𝑡ℎ𝑢𝑜̂́𝑐 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑚𝑒̣ ℎ𝑖𝑒̂̀𝑛. 𝑅𝑜̂̀𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑠𝑎𝑢 đ𝑜́ 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑦́ đ𝑒̂́𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑠𝑢̛̣ 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢 đ𝑎́𝑜, 𝑙𝑎̣𝑖 𝑣𝑢𝑖 𝑣𝑒̉, 𝑡𝑎̣𝑜 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 𝑚𝑎́𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑎̀; 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐𝑢̛̉𝑎 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑡...
𝑇𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑔𝑖̀ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡 𝑙𝑒̂𝑛 đ𝑎̂𝑦 đ𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 100% 𝑣𝑜̛́𝑖 ℎ𝑦 𝑣𝑜̣𝑛𝑔 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑜̣𝑐 𝑞𝑢𝑎, 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑜̛̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 𝑠𝑎̂𝑢 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 𝑥𝑎, ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́ 𝑘ℎ𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̆𝑛, 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑦 𝑚𝑎̆́𝑛 𝑚𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑣𝑎̀𝑜 𝐵𝑉 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑖̀ đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑖̣𝑎 𝑐ℎ𝑖̉ đ𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑐𝑎̣̂𝑦, đ𝑢̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑜 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎́𝑖 𝑞𝑢𝑎́ 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑡𝑢̛̣ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑎́𝑝 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑎̂𝑚 𝑙𝑦́ 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑎.
𝐻𝑎𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑥𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̂𝑛 𝑘ℎ𝑜́𝑎 1976 - 1979 𝑘ℎ𝑢 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑖́𝑎 𝑁𝑎𝑚; 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑖 𝑐ℎ𝑖́ 𝑐𝑜̂́𝑡 𝑓372 𝑄𝐶 𝐾𝑄𝑁𝐷𝑉𝑁 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑒𝑚 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̀, đ𝑜̂̀𝑛𝑔 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑒𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜𝑛, 𝑐ℎ𝑎́𝑢 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑎̆́𝑝 𝑚𝑜̣𝑖 𝑚𝑖𝑒̂̀𝑛 đ𝑎̂́𝑡 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑢̀ 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑥𝑎 𝑔𝑎̂̀𝑛 ℎ𝑎𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑛 𝑐𝑎̂𝑦 𝑠𝑜̂́ 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑎̂𝑚, đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑎𝑛 𝑢̉𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑦 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑔đ 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑠𝑎𝑢 𝑏𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑢 𝑝ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑝ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑙𝑜 𝑠𝑜̛̣, ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑐ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑎̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑣𝑒̂̀ 𝑣𝑜̛́𝑖 ℎ𝑎𝑖 𝑐ℎ𝑢̛̃ 𝐵𝐼̀𝑁𝐻 𝐴𝑁.
𝐶ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜́𝑖 𝑔𝑖̀ ℎ𝑜̛𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 ℎ𝑎𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛, 𝑐𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛
𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑚𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ đ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑢̃ 𝑦, 𝑏𝑎́𝑐 𝑠𝑖̃ 𝑜̛̉ 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑐𝑢̛́𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝐶𝑇𝑆𝑁 𝑐𝑢̉𝑎 𝐵𝑉 𝐶ℎ𝑜̛̣ 𝑟𝑎̂̃𝑦; 𝑐𝑎́𝑐 đ/𝑐 𝑙𝑎̃𝑛ℎ đ𝑎̣𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝐵𝑉 1𝐴 𝐿𝑇𝐾; 𝑏𝑠 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑀𝑖𝑛ℎ 𝑀𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ đ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑢̃ 𝑦 𝑏𝑎́𝑐 𝑠𝑖̃ 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝐶𝑇𝑆𝑁; 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝐶𝑇𝐶𝐻 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑦, 𝑏𝑎́𝑐 𝑠𝑖̃, 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝐵𝑉 1𝐴 𝐿𝑇𝐾 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑑𝑜̂̀𝑖 𝑑𝑎̀𝑜 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒, 𝑡𝑎̀𝑖 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎̃𝑖 𝑚𝑎̃𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑠𝑢̛̣ 𝑎̂́𝑚 𝑎́𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑎̂́𝑚 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 𝑚𝑎̂̃𝑢!
𝐶ℎ𝑢́𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 406𝐵 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝐶𝑇𝑆𝑁; 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 709𝐴 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝐶𝑇𝐶𝐻 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 đ𝑎̃ 𝑣𝑎̀ đ𝑎𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑡𝑎̣𝑖 𝐵𝑉 1𝐴 𝐿𝑦́ 𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐾𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑚𝑎𝑢 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢̣𝑐!
𝐶ℎ𝑢́𝑐 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖, 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑎𝑛, 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝐻𝑃!
𝑇ℎ𝑎̂𝑛 𝑎́𝑖
𝑁𝑒̂́𝑢 𝑎𝑖 đ𝑜̣𝑐 𝑏𝑎̀𝑖 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡 𝑛𝑎̀𝑦 𝑚𝑎̀ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑜̂ 𝑔𝑎́𝑖 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑜̛̉ 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑐𝑢̛́𝑢 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 5 - 6 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 08/6 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑖̣ 𝑏𝑠 đ𝑎̃ 𝑐𝑢̛́𝑢 𝑡𝑜̂𝑖 ℎ𝑜̂𝑚 đ𝑜́ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑥𝑖𝑛 ℎ𝑎̃𝑦 𝑙𝑎̀𝑚 𝑜̛𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑜̂𝑖 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑡𝑒̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑜̂́ đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑜𝑎̣𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑎𝑖.
𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛!


Các Tin Khác
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn