- Trung tâm khu vực về thông tin thuốc và phản ứng có hại của thuốc thành phố Hồ Chí Minh (TT DI&ADR)

1. Nhân sự:

Giám đốc Trung tâm: TS. DS. Nguyễn Quốc Binh


Phó Giám đốc Trung tâm: ThS. DS Châu Thị Ánh Minh


Tập thể Trung tâm DI & ADR


- Tổng số nhân sự: 07
2. Chức năng – Nhiệm vụ
- Quản lý báo cáo về an toàn thuốc và cảnh giác dược trong khu vực được phân công (từ Đà Nẵng trở vào);
- Kiểm tra, phân tích và lập báo cáo tổng kết từ các báo cáo thu nhận được của các cơ sở y tế trong khu vực được phân công. Nộp báo cáo định kỳ tới Trung tâm DI &ADR Quốc gia;
- Tiến hành thầm định phản ứng có hại của thuốc và các báo cáo về an toàn thuốc nhận được từ các cơ sở ytế trong khu vực được phân công và báo cáo tới Trung tâm DI & ADR Quốc gia;
- Hô trợ chuyên mộn kỹ thuật và hướng dẫn thực hiện an toàn thuốc và cảnh giác dược tại các cơ sở y ết trong khu vực được phân công;
- Hồ trợ các cơ sở y tế trong khu vực được phân công trong việc phản hồi tại chỗ và thực hiện các hoạt động sửa chữa và phòng ngừa các vấn đề liên quan tới an toàn thuốc;
- Phối hợp với các cán bộ yế tổ chức các khóa đào tạo và tập huấn về an toàn thuốc và cảnh giác dược;
- Thành lập và duy trì một danh sách các thành viên đầu mối quản lý các cơ sở y tế trong khu vực được phân công có trách nhiệm về các hoạt động có liên quan đến an toàn thuốc và cảnh giác dược;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc bệnh viện giao.
3. Thành tựu đạt được
- Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền (2012-2022)
- Bằng khen Bộ Y tế (2013, 2015, 2017)
- Bằng khen Thủ tướng chính phủ (2019)
4. Định hướng phát triển
- Tiếp tục các hoạt động đào tạo để nâng cao về nhận thức và thực hành tốt Cảnh giác dược trong nhân viên y tế theo chức năng nhiệm vụ được giao
- Từng bước triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Cảnh giác dược an toàn thuốc tại Cơ sở y tế.
- Xây dựng cơ sở thông tin thuốc chính thống hỗ trợ sử dụng thuốc an toàn hợp lý đến người sử dụng thuốc.
- Thiết lập dữ liệu về Cảnh giác dược khu vực phía nam

Các Tin Khác
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn