- Ban Quản lý dự án Xây dựng Bệnh viện Chợ Rẫy Hữu nghị Việt - Nhật

1. Chức năng:
- Quản lý thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Nhiệm vụ:
- Phối hợp với các chuyên gia tư vấn Nhật Bản để thực hiện dự án Xây dựng Bệnh viện Chợ Rẫy Hữu nghị Việt - Nhật (Cơ sở II - Bệnh viện Chợ Rẫy), trình Bộ Y tế phê duyệt.
- Xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết hàng năm của dự án Xây dựng Bệnh viện Chợ Rẫy Hữu nghị Việt - Nhật (bao gồm kế hoạch hoạt động, kế hoạch ngân sách, kế hoạch đấu thầu).
- Tổ chức quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động của dự án Xây dựng Bệnh viện Chợ Rẫy Hữu nghị Việt - Nhật (đấu thầu, xây dựng, mua sắm, lắp đặt, bảo quản trang thiết bị và đào tạo) theo đúng văn kiện dự án và kế hoạch thực hiện dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí và các tài sản của dự án (gồm kinh phí viện trợ, kinh phí đối ứng, các nguồn kinh phí và tài sản khác) đúng mục đích, có hiệu quả, theo đúng quy định tại văn kiện dự án đã được phê duyệt. Thực hiện chế độ ghi chép, thống kê, báo cáo, kiểm toán và quyết toán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Theo dõi, giám sát, đôn đốc các hoạt động của dự án Xây dựng Bệnh viện Chợ Rẫy Hữu nghị Việt - Nhật, phát hiện, xử lý và khắc phục kịp thời các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Định kỳ kiểm tra, đánh giá và sơ kết, tổng kết, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các hoạt động và báo cáo tài chính của dự án Xây dựng Bệnh viện Chợ Rẫy Hữu nghị Việt - Nhật lên lãnh đạo Bộ Y tế và các cơ quan có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
- Tổ chức việc bàn giao tài liệu, tài sản, tài chính và các nguồn lực khác của dự án Xây dựng Bệnh viện Chợ Rẫy Hữu nghị Việt - Nhật khi dự án kết thúc theo đúng quy định của pháp luật.
3. Công tác tổ chức và nhân sự:

Phó Giám đốc: KS. Nguyễn Quốc Tường


- Nhân sự hiện tại (tính đến tháng 12/2023) là 16 nhân sự.
- Cơ cấu tổ chức hiện tại:
4. Thành tích đạt được:
- Đã thẩm định thiết kế cơ sở và đang tiến hành phê duyệt Tổng mức đầu tư của dự án “Xây dựng bệnh viện Chợ Rẫy Hữu nghị Việt-Nhật (Cơ sở II-Bệnh viện Chợ Rẫy)”.
- Đã hoàn thành 100% hạng mục cổng, tường rào chống tái lấn chiếm và 60,6% (197.712,92 m3/325.826 m3) khối lượng san lấp cát theo đúng cao độ thiết kế thuộc dự án: “Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và san lấp mặt bằng chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ sở II - Bệnh viện Chợ Rẫy”.
- Toàn thể nhân viên luôn đạt Danh hiệu Lao động tiên tiến và có ít nhất 01 người đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và tập thể luôn đạt danh hiệu lao động xuất sắc nhiều năm liền (từ năm 2016 đến nay).

Các Tin Khác
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn