- Đơn vị Đấu thầu

1. Công tác tổ chức và Nhân sự Đơn vị:
- Cơ cấu tổ chức: Gồm 01 Trưởng phòng, 04 Dược sĩ, 3 Chuyên viên, 02 kế toán viên và 01 kỹ sư. Trong đó, Trưởng phòng: là người phụ trách chung, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của phòng Đấu thầu theo quy định và chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của phòng; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của phòng.

Trưởng phòng: ThS. Tôn Văn Tài

Tập thể Đơn vị Đấu thầu


- Cơ sở vật chất: gồm 01 phòng làm việc, 01 phòng họp và 01 kho lưu trữ các hồ sơ thầu.
- Các tổ chức Đảng, Đoàn: Đơn vị Đấu thầu tham gia đầy đủ các tổ chức Đảng, Đoàn thể của Bệnh viện.
• 02 Đảng viên thuộc Chi bộ Tài Chính – Đảng Bộ Bệnh viện Chợ Rẫy.
• Tổ công đoàn Đơn vị Đấu thầu thuộc Công đoàn cơ sở Bệnh viện.
2. Chức năng và nhiệm vụ:
2.1. Chức năng

- Đơn vị đấu thầu là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác đấu thầu mua sắm trong bệnh viện nhằm đảm bảo tính thống nhất trong quá trình lựa chọn nhà thầu, đảm bảo cạnh tranh công bằng minh bạch trong đấu thầu và việc cung ứng hàng hoá được đảm bảo tiến độ, kịp thời trong công tác điều trị bệnh nhân.
- Là đơn vị trực thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện về lĩnh vực đấu thầu và pháp lý về đấu thầu của Bệnh viện.
- Là đầu mối, chủ trì và thực hiện toàn bộ các nhiệm vụ liên quan tới công tác đấu thầu mua sắm của Bệnh viện.
- Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc Bệnh viện thực hiện công tác quản lý trong lĩnh vực đấu thầu và giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.
Là đầu mối, chủ trì và phối hợp với khoa Khám bệnh xây dựng hồ sơ tham gia dự thầu thực hiện dịch vụ khám sức khỏe cho các cơ quan đơn vị có nhu cầu
2.2. Nhiệm vụ
a. Tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Bệnh viện:
- Xây dựng quy trình mua sắm hàng hóa, tài sản, dịch vụ nhằm đảm bảo thường xuyên hoạt động của bệnh viện trình Tập thể Lãnh đạo bệnh viện (Đảng ủy, Ban Giám đốc) phê duyệt áp dụng.
- Tổng hợp và rà soát nhu cầu mua sắm của các Khoa/Phòng; Đầu mối phối hợp với các khoa/phòng chức năng liên quan xây dựng tính năng kỹ thuật của tài sản hàng hóa, dịch vụ cần mua sắm trên cơ sở đề xuất của các khoa/Phòng; Xây dựng và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Tổ chức lập, trình phê duyệt các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, bao gồm: Thực hiện đăng tải thông tin đối với những nội dung bắt buộc theo quy định của Luật đấu thầu và Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
- Tổ chức thực hiện lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu; Thực hiện đóng thầu, mở thầu; đánh giá và lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; Trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;
- Bảo quản, bảo mật các tài liệu trong quá trình lựa chọn nhà thầu; Bảo đảm trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu;
- Tham mưu, đề xuất cho Ban Giám đốc Bệnh viện, bao gồm: Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Quyết định xử lý tình huống, giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu; hủy thầu theo quy định…
- Thực hiện ký kết hợp đồng mua sắm hàng hóa, tài sản, dịch vụ với các nhà thầu được công nhận trúng thầu của các gói thầu.
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện, và các cơ quan Quản lý về quá trình lựa chọn nhà thầu.
b. Tổ chức triển khai tham gia dự thầu các gói thầu khám sức khỏe tại các cơ quan đơn vị theo sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Bệnh viện:
- Tham mưu: Các gói thầu khám sức khỏe phù hợp khả năng của bệnh viện.
- Tổ chức lập, trình phê duyệt các nội dung tham gia dự thầu bao gồm:
+ Danh mục khám sức khỏe, đơn giá dự thầu;
+ Chính sách ưu đãi tùy đối tượng, tùy từng gói thầu.
+ Thực hiện ký kết hợp đồng khám sức khỏe với các cơ quan đơn vị nếu được lựa chọn trúng thầu.
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện, và các cơ quan Quản lý về quá trình tham dự thầu.
c. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của các gói thầu, kiểm tra quá trình thực hiện hợp đồng của các gói thầu theo quy định của pháp luật
- Thực hiện thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề xuất;
- Thẩm định báo cáo kết quả đánh giá: hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi phê duyệt;
- Kiểm tra, rà soát các điều khoản trong hợp đồng ký kết với nhà thầu trúng thầu.
- Kiểm tra giám sát việc thực hiện hợp đồng, các vi phạm về thực hiện hợp đồng theo đúng theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn.
d. Nhiệm vụ khác:
- Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn về công tác đấu thầu, tham gia khóa học chuyên sâu về đấu thầu;
- Đầu mối tham vấn các cơ quan chuyên môn về các hoạt động liên quan đến đấu thầu: Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Tài chính…
3. Thành tích đạt được:
        Từ khi thành lập đến nay, Đơn vị Đấu thầu tiếp tục bổ sung và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức nhằm đảm bảo hoạt động mua sắm đấu thầu của Bệnh viện góp phần cho hoạt động ổn định của Bệnh viện, góp phần nâng cao hiệu quả của các dịch vụ y tế trong khám chữa bệnh, nâng cao sự hài lòng của người bệnh trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Công tác đấu thầu tại Bệnh viện có nhiều thay đổi chuyên nghiệp hoá, thông tin đấu thầu được công khai rộng rãi. Vì vậy, đã tạo được sự cạnh tranh minh bạch, bình đẳng giữa các nhà thầu; quá trình đấu thầu đã lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai các gói thầu và năng lực kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ tham gia công tác đấu thầu cũng từng bước được nâng cao cả về số lượng và chất lượng thông qua công tác tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ và kinh nghiệm làm việc thực tế.
        Đặc biệt, giai đoạn 2021 -2022, trong tình cảnh chịu tác động nặng nề bởi đai dịch Covid-19, Đơn vị đấu thầu vẫn đảm bảo hoạt động mua sắm kịp thời đáp ứng công tác điều trị và phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Uỷ Ban thành phố Hồ Chí Minh. Được vinh danh và khen thưởng của Uỷ Ban thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 3886/QĐ-UB ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh ) và Bộ Y tế (Quyết định số 5440/QĐ-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế) vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh và điều rị bệnh nhân Covid-19 tại các tỉnh, thành phía Nam.
        Trong giai đoạn tiếp theo, Đơn vị Đấu thầu tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức về nhân sự đảm bảo đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu, có liên quan trực tiếp đến công tác đấu thầu, đều có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu và một số có chứng chỉ hành nghề đấu thầu theo quy định, cũng như các quy trình hoạt động mua sắm đấu thầu nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc về đấu thầu trong năm qua.
4. Định hướng phát triển:
- Thực hiện đúng theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.
- Xây dựng HSMT, HSYC thực hiện tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch để lựa chọn ra nhà thầu phù hợp nhất và bảo đảm hiệu quả kinh tế, đúng theo Pháp luật quy định và yêu cầu phát triển của Bệnh viện.
- Theo dỏi tiến trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện báo cáo Chủ đầu tư (Giám đốc Bệnh viện) tính huống trong đấu thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu góp phần điều chỉnh bổ sung quy trình lựa chọn nhà thầu của Bệnh Viện được hoàn hiện thiện và hiệu quả hơn.
- Theo dõi hợp đồng thầu, trước khi hợp đồng thầu kết thúc, thông báo với các đơn vị đầu mối mua sắm tiến hành thực hiện xây dựng kế hoạch mua sắm tiếp theo.
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm tài sản, hàng hoá được trang bị đồng bộ, hiện đại phù hợp với yêu cầu, nội dung hoạt động và quá trình phát triển của Bệnh viện phù hợp với cơ chế tự chủ, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong các hoạt động; bảo đảm công khai, minh bạch trong đấu thầu, trang bị và sử dụng tài sản nhà nước.

Các Tin Khác
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn


go88


tải sunwin


hit club


go88


yo88


keochinh

cwin