- Đơn vị An toàn VSLĐ - Bức xạ

1. Nhân sự:

Trưởng Đơn vị: ThS. Đặng Minh Phước

Tập thể Đơn vị an toàn VSLĐ - Bức xạ

2. Chức năng - nhiệm vụ:

2.1. Sơ đồ tổ chức:2.2. An toàn vệ sinh lao động:2.3. Bảo vệ môi trường:2.4. An toàn bức xạ:2.5. Hành chính:3. Thành tựu đạt được:
- Tập thể lao động xuất sắc của Bộ Y tế năm 2017, 2018,2019,2020,2021,2022
- Bằng khen của Bộ Y tế các năm: 2017,2019, 2020,2021,2022
- Bằng khen của Bộ Khoa học & Công nghệ năm 2020
- Bằng khen Bộ Y tế trong việc triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân Giai đoạn 2012-2023

4. Định hướng phát triển:
- Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động
- Duy trì hoạt động ISO 9001
- Giám sát chất lượng nhà vệ sinh
- Triển khai phòng trào Xanh – Sạch – Đẹp, nhiệm vụ bảo vệ môi trường
- Kiểm tra thường xuyên thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt, thiết bị bức xạ

Các Tin Khác
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn