Phòng Tổ chức cán bộ

 I. Nhân sự:

 

Trưởng phòng: BS. CKI. Nguyễn Đức Trọng 

 

Phó phòng: ThS. Hoàng Thị Mỹ Phương

 

 

Nhân sự Phòng Tổ chức cán bộ

 

II. Chức năng - Nhiệm vụ:

Phòng tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nộ bộ của bệnh viện.

- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa/phòng trình Giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, Chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong Bệnh viện.

- Phối hợp với các Đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

- Phối hợp với các Khoa/Phòng chức năng đề xuất với Giám đốc bệnh viện giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

- Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong Bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.

III. Thành tựu đạt được:

- Năm 2010; Bằng khen cấp bộ Đã có nhiều thành tích trong công tác Tổ chức cán bộ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác chuyên môn y tế - Quyết định số 4207/QĐ-BYT, ngày 09/10/2015, của Bộ Y tế

- Năm 2011: Bằng khen cấp bộ - Quyết định số 926/ QĐ-BYT, ngày 27/03/2012, của Bộ Y tế

- Năm 2013: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Quyết định số 1912/QĐ-TTg, ngày 18/10/2013, của Chính phủ

- Năm 2014: Bằng khen cấp bộ - Quyết định số 832/QĐ-BYT, ngày 12/03/2015, của Bộ Y tế

- Năm 2015: Bằng khen cấp bộ - Quyết định số 2589/QĐ-BYT, ngày 25/06/2015, của Bộ Y tế

- Năm 2015: Bằng khen cấp bộ Đã có nhiều thành tích trong công tác tổ chức cán bộ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác chuyên môn y tế- Quyết định số 4207/QĐ-BYT, ngày 09/10/2015, của Bộ Y tế

- Năm 2016: Bằng khen cấp bộ - Quyết định số 3265/QĐ-BYT, ngày 14/07/2017, của Bộ Y tế

- Năm 2018: Bằng khen cấp bộ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua, khen thưởng ngành Y tế - Quyết định số 7104/QĐ-BYT, ngày 27/11/2018, của Bộ Y tế

- Năm 2018: Huân chương Lao động hạng ba - Quyết định số 40/QĐ-CTN, ngày 07/01/2019, của Chủ tịch nước

Các Tin Khác
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn